Wereldwaterdag

Verslag terreinbezoek poelen- en bronnenproject Terlanen – 10/04/2017

Aanwezig: Dirk Jena (dorpsraad Terlanen), Pieter Moysons en stagair Jan Vandenbussche (RLD), Jean-Pierre Maervoet en Klaas Geers (milieudienst Overijse), Jan De Broyer (schepen Milieu), Alexander Janssen en Anne (vzw De Krossers), Sam Bennekens (Natuurpunt Druivenstreek en verslaggever-van-dienst) – Verontschuldigd: Wim Aertsen (RLD)

1. OMGEVING BORRESTREKKE – SENTIER 156

A. Huidige situatie:

a) Op dit privéterrein bevindt zich een bakstenen metselwerk waarin een bron vervat zit die middels een buis wordt verlegd naar het Arthur Michielsplein (= bron aan ‘Den Turf’). Enkele meters verder op hetzelfde privéterrein ligt een oude poel.

b) In de weide genaamd ‘Den Tonnenberg’, onderdeel van het beschermd dorpsgezicht aansluitend op het hof Ten Hove, bevindt zich een oude drinkpoel met bron. Het bronwater loopt via een buis in een betonnen veedrinkbak die in de oude poel is geplaatst. Het waterdebiet van de bron ligt op het moment van bezoek zeer laag. Is de bron verdroogd of is er een probleem met de aansluiting van de buis op de bron? Een salamander wordt waargenomen in de betonnen bak.

c) Hier ligt een bron afgedekt onder de grond. Vermoedelijk wordt de bron afgeleid naar de riolering. De exacte ligging van de bron valt op het terrein niet te bepalen louter op het zicht.

d) Op de grens van de weide en het bos loopt de historische buurtweg ‘Borrestrekke’ (blauwe lijn op de kaart) waarlangs de inwoners van de hoger gelegen delen van Terlanen afzakten naar de bron, vermeld in bovenstaand punt c, om water te halen. Deze landschappelijk zeer aantrekkelijke voetweg is momenteel op het terrein echter verdwenen.

B. Toekomstbeeld:

a) Opnieuw openleggen en in ere herstellen van de bron en van de poel (dit laatste middels het aftakken van een deel van het bronwater).
b) In ere herstellen van de veedrinkpoel.
c) Opnieuw openleggen en in ere herstellen van de bron.
d) Opnieuw openstellen van de voetweg ‘Borrestrekke’.

C. Actiepunten:

Dorpsraad Terlanen: op informele wijze vergroten van het draagvlak bij de betrokken privépersonen voor het toekomstbeeld in punten a & b.
RLD: nagaan van de technische realiseerbaarheid van de toekomstbeelden in punten a, b & c en formele contactopname met betrokken eigenaars.
Gemeente Overijse: opnemen van sentier 156 in het gemeentelijke actieplan ‘Trage Wegen’.

2. BRON AAN OUDE ABSTRAAT:

A. Huidige situatie:

Op een privéterrein tussen de Oude Abstraat en de Abstraat ligt een bron in een betonnen inkapseling.

B. Toekomstbeeld:

Een poel op dit perceel geeft amfibieën de mogelijkheid om de drukke Abstraat niet te moeten oversteken tijdens de trek.

C. Actiepunten:

RLD: nagaan van de technische realiseerbaarheid van het toekomstbeeld en van de bereidheid tot medewerking van de betrokken eigenaar(s).

3. BORREDELLE:

A. Huidige situatie:

De Borredelle is in feite een aanpassing op een officiële buurtweg. Het onderste deel er van is het oostelijke deel van het leerpad dat hier werd aangelegd midden jaren negentig in het Schaatbroekbos (eigendom van gemeente Overijse). Van de 11 punten van het leerpad is weinig terug te vinden. Van de plas-draszone blijft enkel een droge kuil in het landschap over.

B. Toekomstbeeld:
Vernatten van de plas-draszone door het afleiden van het regenwater van de hoger gelegen wijk naar de poel.
Opstarten vrijwilligerswerking rond het Schaatbroekbos.
Herstellen/vernieuwing van het leerpad.

C. Actiepunten:

Gemeente Overijse: opnemen van de ontkoppeling en afleiding van het regenwater van de bovenliggende wijk naar de plas-draszone in een rioleringsproject van Aquafin

Dorpsraad Terlanen, vzw De Krossers & Natuurpunt Druivenstreek (met logistieke ondersteuning van gemeente Overijse): opstarten vrijwilligerswerking. De vernieuwing van
het leerpad kan daartoe een 1ste aanzet zijn. De verschillende actoren roepen via hun respectievelijke communicatiekanalen hun leden op deel te nemen aan de uitwerking van een nieuw leerpad. Aansluitend kan dan bekeken worden welke beheerwerken dienen uitgevoerd te worden. Een herstel van de poel d.m.v. vijverfolie ten behoeve van de lokale amfibieënpopulatie kan daarbij overwogen worden.

4. SALAMANDERPOEL ABSTRAAT

A. Huidige situatie:

De ‘amfibieëntunnel’ is onvoldoende aangepast aan de zeer specifieke eisen van amfibieën om door hen daadwerkelijk gebruikt te worden. Meer info over deze eisen: brochure ‘Amfibieën onderweg’ te downloaden via https://www.hylawerkgroep.be/index.php?id=101#onderweg of te ontlenen in de bib van Overijse (maar liefst 2 exemplaren)!

B. Toekomstbeeld:

Bij werken aan het wegdek is het behouden én aanpassen van de amfibieëntunnel volgens de gewenste vereisten sterk te verkiezen. Belangrijke opmerking hierbij is dat de vernieuwde amfibieëntunnel niet de bedoeling heeft om de bestaande overzetacties te vervangen maar wel het werk van de overzetters te verlichten. Het plaatsen van een permanent paddenscherm is hier dan ook niet nodig omdat de tijdelijke schermen zoals ze nu reeds geplaatst worden perfect voldoen. Bij een tunnel die daadwerkelijk door amfibieën wordt gebruikt, kan overwogen worden om aan de overkant (= poelkant) van de Abstraat ook tijdelijke schermen te plaatsen om terugtrek op te vangen.
De breedte en helling van de berm maakt de locatie daarvoor zeer geschikt. Uiteraard is het daarbij zeer belangrijk dat de salamanderpoel in zijn huidige vorm bewaard blijft. Specifieke aandacht daarbij is nodig voor het niet te veel dichtgroeien van de poel.

C. Actiepunten:

Gemeente Overijse: opnemen van het behoud en verbetering van de amfibieëntunnel bij eventuele toekomstige wegeniswerken.
Milieudienst Overijse (ondersteund door Natuurpunt Druivenstreek): doorgeven van het belang van de poel aan de beherende instantie, zijnde ANB. Sam stelt daartoe een tekstje op waarop de milieudienst zich kan baseren.